c

Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturie montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur ullamcorper id ultricies nisi.

1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us
Banner algemene voorwaarden loogfit

Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

Algemene Voorwaarden

1 Algemene regels
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Loogfit sluit met derden en op werkzaamheden die zij uitvoert of die onder haar verantwoordelijkheid uitgevoerd worden. Onder Loogfit wordt verstaan het terrein van Loogfit of het terrein waarop Loogfit haar werkzaamheden uitvoert.
1.2 Loogfit draagt zorg voor een veilige lesomgeving.
1.3 Loogfit heeft het recht met opgave van redenen de toegang tot de sportstudio te ontzeggen of personen uit de studio te verwijderen.
1.4 Loogfit behoudt zich het recht voor een training te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er onverwachts een trainer uitvalt.
1.5 Na het volgen van één (gratis) proefles is men verplicht zich voor een training in te schrijven indien men de training wil vervolgen. 2 Huisregels
2.1 De navolgende regels zijn van toepassing op de “eigen” locatie van de sportstudio aan Schothorsterlaan 76 te Amersfoort. Op andere locaties gelden de huisregels van die locatie en gelden onderstaande bepalingen slechts indien die lokale huisregels niet anders bepalen.
2.2 Roken binnen Loogfit is niet toegestaan. De sportstudio zal de schade (boetes e.d.) door overtreding van rookverbod op de overtreder(s) verhalen.
2.3 Het is niet toegestaan de studio te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn. Men dient deze schoenen voor het betreden van de studio uit te doen. Dit geldt ook voor bezoekers.
2.4 Loogfit hanteert geen specifieke kledingvoorschriften. Wel wordt verwacht dat leden en bezoekers gepast en fatsoenlijk gekleed komen.
2.5 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de sportstudio is uitsluitend toegestaan met toestemming van de sportstudio. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
2.6 Overtreders van de huisregels kan de toegang tot de sportstudiol worden ontzegd. 3 Inschrijving
3.1 Inschrijving dient schriftelijk te geschieden met een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is tevens machtigingsformulier voor automatische incasso van de contributie.
3.2 Bij inschrijving kan een keuze worden gemaakt uit verschillende abonnementsvormen, te weten: een maandabonnement en een jaarabonnement.
3.3 Bij een maandabonnement wordt er een contract aangegaan voor 1 maand.
Gedurende 1 maand mag de training worden gevolgd waarvoor is ingeschreven.
Zonder opzegging wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd met 1 maand.
Elke maand bestaat de mogelijkheid dit contract om te zetten naar een andere abonnementsvorm of om op te zeggen.
3.4 Bij een jaarabonnement wordt er een contract aangegaan voor 12 maanden.
Gedurende 12 maanden mag de training worden gevolgd waarvoor is ingeschreven.
Gedurende het jaar bestaat de mogelijkheid om over te stappen naar een flexabonnement. Bij het afsluiten van een nieuw contract geldt dit opnieuw voor een periode van 12 maanden.
Na een jaar bestaat de mogelijkheid dit contract te verlengen, over te gaan naar een andere abonnementsvorm of op te zeggen.
3.5 Voor de abonnementen met een looptijd van 12 maanden geldt dat deze niet stilzwijgend worden verlengd. Een maand voor het verlopen van het abonnement wordt contact opgenomen met het lid en bestaat de mogelijkheid het contract te verlengen, over te gaan naar een andere abonnementsvorm of op te zeggen. Wanneer er niet wordt aangegeven welke keuze hierin wordt gemaakt, wordt het jaarabonnement omgezet in een maandabonnement en dient het bijbehorende contributiebedrag hiervoor te worden betaald.
3.6 Door het indienen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Loogfit en gaat u de verplichting aan tot betaling van de contributie per maand. Voor inschrijving van kinderen tot 18 jaar is de handtekening van ouder of voogd vereist.
3.7 Het inschrijfgeld is vastgesteld op € 20,00 en wordt eenmalig geïncasseerd. 4 Betalingen
4.1 De contributie dient per maand vooraf betaald te worden. Betaling geschiedt via automatische incasso. Het abonnement zal na een maand stilzwijgend worden verlengd.
4.2 In de contributie is rekening gehouden met het uitvallen van trainingen door feestdagen. 5 Uitschrijven
5.1 Uitschrijven kan alleen schriftelijk. Mondelinge uitspraken zijn niet bindend.
5.2 De uitschrijving dient schriftelijk, met inachtneming 30 dagen opzegtermijn, voor de 1e van de maand binnen te zijn
5.3 Opzegging van abonnement is alleen rechtsgeldig na bevestiging van uitschrijving. Hiermee vervalt ook de automatische incasso.
5.4 Bij tussentijdse beëindiging/opzegging blijft u de contributie verschuldigd over de rest van de afgesproken abonnementsperiode
5.5 Restitutie van het resterende contributie vindt uitsluitend plaats bij ziekte (zie punt 6). 6 Ziekte
6.1 Alleen bij langdurige ziekte (meer dan 3 weken) kan er in overleg met Loogfit, aan de hand van een medische verklaring, een passende regeling worden getroffen. Afwezigheid wegens ziekte dient schriftelijk te worden gemeld.
6.2 Bij zwangerschap kan na overlegging van een zwangerschapsverklaring een non-actiefstelling van het abonnement van tenminste 4 weken worden ingesteld. Er zal een begin- en einddatum van de non-actiefstelling moeten worden gegeven.
6.3 Gemiste trainingen door ziekte of vakantie kunnen niet worden ingehaald. 7 Gevolgen van niet-betaling
7.1 Wanneer betaling van verschuldigde bedragen aan Loogfit uitblijft, zal na het verstrijken van de betalingstermijn één herinnering worden gestuurd.
Na versturen van de herinnering wordt de betalingstermijn verlengd met 14 dagen.
Als het openstaande bedrag na deze 14 dagen nog niet is voldaan, zal een tweede herinnering worden verstuurd. Hiervoor zal €10,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
De betalingstermijn voor deze tweede herinnering is opnieuw 14 dagen. Wanneer na het verstrijken van deze 14 dagen de factuur niet is betaald, zal de openstaande post bij het incassobureau worden neergelegd. Incassokosten die hiervoor worden gemaakt, komen voor rekening van de klant.
7.2 Indien het lid in gebreke blijft het lesgeld, dan wel andere, in verband met de activiteiten van
Loogfit, verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is Loogfit bevoegd het lid van verdere trainingen uit te sluiten en hem toegang tot Loogfit te ontzeggen. Dit laat de verplichting van het lid om het verschuldigde lesgeld te voldoen onverlet.
7.3 Loogfit is voorts gerechtigd in geval van niet-betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet-betaling veroorzaakt zijn te vorderen. 8 Aansprakelijkheid
8.1 Het betreden van Loogfit en het deelnemen van de lessen of andere activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico van de leerling.
8.2 Loogfit is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de trainingen dan wel andere activiteiten binnen Loogfit of als gevolg van het verblijf in Loogfit of op het terrein van Loogfit.
8.3 Loogfit kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
8.4 Verlies van of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende zaken) van
Loogfit of door de Loogfit gehuurde of gebruikte zaken, zullen op de veroorzaker verhaald worden. 9 Privacy
Loogfit neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft daarom een privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring kan je vinden op onze site www.loogfit.nl of is op te vragen bij de administratie via
info@loogfit.nl.

Privacy Verklaring

LoogFIT, gevestigd aan Schothorsterlaan 76, 3822 NB te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Schothorsterlaan 76, 3822 NB Amersfoort, info@loogfit.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Loogfit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Loogfit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.
Het gaat hierbij om gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Via onze website en/of door de gegevens die we nodig hebben voor onze administratie hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via info@a-dance.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Loogfit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Loogfit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De persoonsgegevens die wij gebruiken zijn afkomstig van de informatie zoals je deze zelf op het inschrijfformulier aan ons doorgeeft. Geautomatiseerde besluitvorming
Loogfit neemt geen besluiten op zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Loogfit) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Loogfit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uiterlijk 2 jaar nadat je je hebt uitgeschreven bij Loogfit worden je gegevens verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Loogfit verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Loogfit gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Loogfit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@loogfit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Loogfit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons Gebruik van Beeldmateriaal
Loogfit kan beeldmateriaal maken (foto’s of filmopnames) tijdens de trainingen. Dit materiaal wordt gebruikt voor promotiedoeleinden. Bij inschrijving geef je akkoord voor gebruik van beeldmateriaal waarop jij voorkomt. Je hebt altijd het recht dit akkoord in te trekken en aan te geven dat Loogfit beeldmateriaal waarop jij voorkomt niet mag gebruiken. Je kan je bezwaar op het gebruik van beeldmateriaal schriftelijk indienen door een mail te sturen aan info@loogfit.nl.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Loogfit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@loogfit.nl.